Договір публічної оферти про надання маркетингових послуг

СПД ФОП Папевський Р.О., код ЄДРПОУ 2585808197, в особі Папєвського Руслана Олеговича, що діє на підставі Свідоцтва (далі іменується «Виконавець»), керуючись ст. 634, ст. 641 ст. 644 Цивільного Кодексу України робить публічну пропозицію (далі — «Публічна оферта») клієнтам Виконавця (далі — «Клієнт»), які бажають отримати маркетингові, рекламні, консультаційні чи інші послуги, укласти Договір про надання послуг (далі — «Договір»).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї публічної оферти Договір вважається укладеним.

Далі за текстом цього Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».

1. Терміни та визначення, що використовуються в договорі

1.1. Клієнт – фізична чи юридична особа, яка замовляє або має намір замовити маркетингові, рекламні, консультаційні чи інші послуги у Виконавця.

1.2. Маркетингові, рекламні, консультаційні або інші послуги, далі за текстом — «Маркетингові послуги» — консультування щодо збільшення інтересу до товарів чи послуг Клієнта шляхом налаштування та оптимізації рекламних кампаній, створення рекламних оголошень, графічного дизайну, діагностики існуючих або розробки нових веб-сайтів або окремих сторінок в мережі Інтернет, написання та публікація статей, налаштування веб-аналітики, аналізу та консультування з оптимізації бізнес-процесів Клієнта, налаштування автоматизованих розсилок електронною поштою, консультування з питань управління комерційною діяльністю та маркетингу, впровадження CRM-систем, послуги з SEO (оптимізація сайту під вимоги пошукових систем), проведення навчання з інтернет-маркетингу та ведення інтернет-бізнесу, організація та проведення курсів, семінарів, тренінгів, майстер-класів та інших навчальних заходів, у тому числі з питань штучного інтелекту, інтернет-технологій, цифровий маркетинг і т.д. Конкретні види та обсяг Маркетингових послуг визначаються за завданням Клієнта (у заявці або іншим чином, у тому числі через e-mail) та погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті або Сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

1.4. Сайт Виконавця — веб-сторінка в Інтернеті за адресою https://www.maxi-media.pro/, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.5. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти та цього Договору. Акцепт може бути здійснений одним із способів:

1.5.1. заповнення, підписання та надсилання Клієнтом Виконавцю заявки про надання Маркетингових послуг. Заявка про надання послуг — документ, підписаний Виконавцем та Клієнтом, у якому зазначено ціну Маркетингових послуг, їх зміст, реквізити Клієнта та іншу необхідну для надання Маркетингових послуг інформацію.

1.5.2. підтвердження електронними засобами зв’язку (у тому числі через e-mail) строків та вартості послуг Виконавця

1.5.3. оплата коштів на банківський рахунок Виконавця як передплата за Маркетингові послуги;

1.5.4. вчинення інших дій, що свідчать про прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, у тому числі передачі документів, надання інформації, надання згоди (у тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій на користь Клієнта на виконання умов замовлення клієнта;

1.6. Акт наданих послуг – документ, що містить перелік та обсяг послуг, наданих Виконавцем Клієнту під час виконання цього Договору. Акти наданих послуг можуть бути виконані у простій письмовій формі, у формі листування, а також в електронній формі (зокрема за допомогою сервісу vchasno.com.ua). Акти вважаються прийнятими Клієнтом, якщо протягом трьох робочих днів Виконавець не отримає письмових заперечень щодо їхньої суті.

2. Предмет договору

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, та Клієнтом, з іншого, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень цього Договору та додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту Маркетингові послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені послуги та сплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін. Виконавець у разі потреби на власний розсуд може залучати надання Маркетингових послуг інших осіб, за умов співробітництва.

3. Оплата послуг

3.1. Маркетингові послуги та порядок оплати за Маркетингові послуги за цим Договором визначається у виставленому Виконавцем рахунку-фактурі, або Акті наданих послуг, або Заявці про надання послуг, або на підставі усної домовленості щодо вартості Маркетингових послуг або такої домовленості, переданої електронними засобами зв’язку (e- mail, telegram, viber і т.д.).

3.2. Клієнт оплачує Маркетингові послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

3.3. Вартість Маркетингових послуг не підлягає оподаткуванню на додану вартість у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування Виконавцем.

3.4 Оплата відбувається через виставлення інвойсу через LiqPay.

3.5 Повернення коштів за надані послуги не проводиться.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати Маркетингові послуги, передбачені цим Договором;

4.1.2. Надавати Клієнту інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Маркетингових послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно;

4.1.3. Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають або такі, що можуть перешкоджати якісному, своєчасному або повному наданню Маркетингових послуг відповідно до цього Договору;

4.1.4. Повідомляти Клієнту на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або електронною поштою, іншим обумовленим Сторонами способом.

4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовитись від надання Маркетингових послуг у разі неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором. Зокрема (але не виключно) Виконавець може в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання послуг без відшкодування здійсненої передоплати за Маркетингові послуги у випадках:
а) несвоєчасної та (або) неповної оплати за Маркетингові послуги;
б) надання Клієнтом недостовірної інформації;
в) надання Клієнтом Виконавцю підроблених документів;
г) поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
д) несвоєчасне та (або) неповне надання Клієнтом документів та інформації, необхідної для надання Маркетингових послуг.

4.2.2. Залучати третіх осіб до виконання обов’язків Виконавця за цим Договором.

4.2.3. Публікувати інформацію про Клієнта в процесі та з метою надання Маркетингових послуг.

4.2.4. Вимагати повну та своєчасну оплату Маркетингових послуг.

4.2.5. Створювати об’єкти інтелектуальної власності під час виконання своїх обов’язків за цим Договором. Усі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем, належать виключно Виконавцю. Цей Договір не передбачає передачі всіх прав інтелектуальної власності Виконавця Клієнту. Виконавець не надає Клієнту жодних ліцензій чи дозволів щодо інтелектуальної власності Виконавця. Клієнт не набуває та не може реєструвати жодних прав інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем, якщо це не передбачено окремою угодою між Сторонами.

4.3. Клієнт зобов’язується:
4.3.1. Приймати надані Маркетингові послуги;

4.3.2. Підписувати Акти наданих послуг (у тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку);

4.3.3. Оплатити Маркетингові послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;
4.3.4. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, які необхідні для належного виконання цього Договору.
4.4. Клієнт має право:
4.4.1. Отримати Маркетингові послуги своєчасно, якісно та в повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
4.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Маркетингових послуг, а також інформацію щодо ходу надання Маркетингових послуг;
4.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, які надає Виконавець.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.
5.3. У разі порушення Клієнтом обов’язку оплати, строків та розміру оплати, закріплених у главі 3 цього Договору, він сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
5.4. У будь-якому разі відповідальність Виконавця за цим Договором не повинна перевищувати вартість Маркетингових послуг, наданих або неякісно наданих Замовнику.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за:
дії третіх осіб;
випадки, коли Замовник не отримає бажаного результату належним чином наданих послуг;
зміст та інформацію ресурсів, на які ведуть посилання з сайтів Сторін;
інші випадки та порушення, що сталися не з вини Виконавця.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув ґрунту тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту чи імпорту, страйки, епідемії, рішення та дії органів влади, втручання влади та інші обставини, незалежні від Сторін, що перешкоджають виконанню цього Договору.
6.3. Факт виникнення та припинення всіх форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами, які відповідно до чинного законодавства України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, має негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на час дії відповідних обставин.
6.4. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності лише якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликано подіями, які не залежать від волі цієї Сторони та цієї Сторони. було вжито всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.

7. Вирішення спорів

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
7.2. Усі розбіжності та суперечки, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.3. Цей договір може бути оскаржено до належного суду, який визначається відповідно до норм процесуального законодавства України.

8. Особисті дані

8.1. Клієнт, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних (у тому числі на отримання, внесені до бази даних, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.
8.2. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у разі потреби, його персональні дані можуть бути опрацьовані та надані третім особам виключно для виконання Маркетингових послуг за цим Договором.
8.3. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного оброблення, а також від незаконного доступу до них, у тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані були довірені або які стали відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

9. Строк дії договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє строком до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними Клієнтом з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця.
9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

10. Інші умови

10.1. Сторони несуть відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі невідомості Сторони покладаються ризики настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.
10.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за Інтернет-адресою https://www.digital-r-evolution.com/public-offer-uk/. Силу письмової форми (і вважаються додатками до цього Договору) мають також: листування між сторонами, у тому числі електронною поштою; заявка-приєднання; Акт наданих послуг (який був підписаний обома сторонами, у тому числі шляхом листування та e-mail).
10.3. У випадку, якщо Клієнт відмовляється підписати Акт наданих послуг, а всі послуги Виконавцем були надані, то Клієнт має право направити письмові вимоги щодо усунення недоліків як послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання послуг, якщо він вимог не надав або такі вимоги було усунуто (спростовано), то Акт наданих послуг вважається підписаним.
10.4. Якщо Маркетингові послуги були повністю сплачені Клієнтом згідно з рахунком-фактурою, складання Акту наданих послуг не є обов’язковим.
10.5. Клієнт підтверджує, що він до укладання (приєднання до) цього Договору ознайомився з усіма його умовами, і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.
10.6. Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори та листування Сторін так чи інакше стосуються цього Договору втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

10.7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.8. Дія цього Договору (і навіть у разі, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору згідно з умовами цього Договору) не поширюється на випадки укладання окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.

10.9. Сторони підтверджують, що якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. У такому разі Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору в тій мірі, наскільки це необхідно, щоб замінити недійсне становище, щоб у зміненому вигляді воно було законним та за своєю суттю максимально зберігало початкові наміри Сторін.

10.10. Цей Договір діє протягом шести календарних місяців з моменту укладання та автоматично продовжується на невизначений термін, якщо Сторони не домовилися про його розірвання у письмовій формі.

10.11. Цей Договір укладено в електронній формі, має таку ж юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами сторін.

10.12. Цей Договір та всі супутні документи складені українською мовою. Будь-який переклад цього Договору або будь-яких його версій іншими мовами, крім української, повинен використовуватися тільки для зручності. У разі будь-яких розбіжностей між українським варіантом та варіантом, складеним будь-якою іншою мовою, переважну силу має український варіант цього Договору.

10.13. Листування між Сторонами в будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах, з використанням месенджерів), зберігає юридичну силу після укладення цього Договору та може бути враховано для його тлумачення.

10.14. Договір розміщено на веб-сайті та востаннє оновлено «10» травня 2024 року.

11. Реквізити Виконавця

11.1. Найменування: СПД ФО Папевський Руслан Олегович
11.2. Код ЄДРПОУ: 2585808197
11.3. Св. про держ. реєстрацію ФОП: 267934 від 22.08.2005
11.4. Свідоцтво платника ЄП серія А №513048 від 01.01.2012.
11.5. Розрахунковий рахунки: UA773052990000026002026003480 (Українська гривня)
в АТ КБ “ПриватБанк” МФО 315405
11.6. Адреса: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Степана Бандери 59
11.6. Телефон:+380673816446
11.8. Адреса електронної пошти: info@maxi-media.pro